ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 51 ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.117/2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตและอาคารขวัญเมือง จำนวน 1 งาน ของงานจัดการหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.2/2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.114/2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตและอาคารขวัญเมือง จำนวน 1 งาน ของงานจัดการหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.2/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมชุดสกัด จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.108/2561