ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับเด็กทารกพร้อมชุดประเมินผล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมจอแสดงสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิงเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 81 ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)