ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเสียง อาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.53/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.55/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.54/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 45 ชุด ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.57/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของกองการวิจัยและนวัตกรรม โดยวิธีคัดเลือก