ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำระบบปรับอากาศ ควบคุมความชื้น พร้อมการติดตั้งและทดสอบระบบ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 หลัง ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งโครงการพัฒนาระบบสะสมพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบริหารจัดการใช้พลังงานของประเทศไทย จำนวน 1 งาน ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีคัดเลือก