ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรและวัดค่าความต่างศักย์บนอนุภาค จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกราร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ ของกองกลาง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.23/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดด้ามจับเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)