ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 31 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.47/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.39/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ผนัง ประตู ในส่วนห้องปฏิบัติการ non fictious ให้เป็นห้องปฏิบัติชีวนิรภัย ABSL2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.39/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) เอกสารเลขที่ รด.44/2562