ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบบันทึกและวิเคราะห์การเต้นของหัวใจ ๒๔ ชั่วโมง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 2) ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารน้ำ ไขมัน และกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการสอนห้องปฏิบัติการระบบ IOT จำนวน 30 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.23/2564

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ และการทำงานของยีนฯ จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.61/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อฯ จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.73/2564

ประกาศประกวดราคา ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.50/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลทแบบ มัลติโหมด ดีเทคชั่น ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)