ม.นเรศวร ชวนอบรม “กฎหมายปกครองขั้นต้นในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”

       มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะนิต อ่านรายละเอียดข่าว

503 total views, 1 views today

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้ตนเอง เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น.. ภาษาจีน

        ขอเชิญบ อ่านรายละเอียดข่าว

500 total views, 1 views today