แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างเหมาทำระบบห้องประชุม ระบบเสียง ระบบไฟเวที ระบบภาพ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ (วงเงิน 43,146,500 บาท)