ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.15/2561 (เลขที่โครงการ 60117358600)

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 19 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.3/2561 (เลขที่โครงการ 60117113265)

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.18/2561 (เลขที่โครงการ 60127364689)

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและติดตามการดูแลด้วยระบบ GIS จำนวน ๑ ระบบ ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.19/2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคาร Start up and innovation ของธุรกิจสมุนไพรและอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง เอกสารเลขที่ งปม.17/2561

(ปรับปรุงร่างครั้งที่ 1) ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ของกองบริการเทคโนโลยีสารทนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.15/2561 (เลขที่โครงการ 60117477823)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคาร Start up and innovation ของธุรกิจสมุนไพรและอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.14/2561 (เลขที่โครงการ 60127004930)