คลิกที่รูปหนังสือ เพื่อดูรายละเอียด

Naresuan University

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


คณะวิทยาศาสตร์


คณะวิศกรรมศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต กริดเทคโนโลยี


วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน


คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน


บัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คณะทันตแพทยศาสตร์


คณะแพทยศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์


คณะเภสัชศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์


คณะสหเวชศาสตร์


คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์


คณะนิติศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร


คณะศึกษาศาสตร์


คณะสังคมศาสตร์


วิทยาลัยนานาชาติ


โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

18,961 total views, 151 views today