หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment

คณะวิทยาศาสตร์ : Faculty of Science

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : Faculty of Engineering

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : FACULTY OF ARCHITECTURE NARESUAN UNIVERSITY

วิทยาลัยพลังงานทดแทน : School of Renewable Energy Technology

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน : The Institute for Fundamental Study

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : School of Logistics and Supply Chain

คณะทันตแพทยศาสตร์ : Faculty of Dentistry

คณะพยาบาลศาสตร์ : Faculty of Nursing

คณะแพทยศาสตร์ : Faculty of Medicine

คณะเภสัชศาสตร์ : Faculty of Pharmaceutical Sciences

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Faculty of Medical Science

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Faculty of Allied Health Sciences

คณะสาธารณสุขศาสตร์ : Faculty of Public Health

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ : School of Logistics and Supply Chain

 

คณะนิติศาสตร์ : Faculty of Law

คณะมนุษยศาสตร์ : Faculty of Humanities

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร : Faculty of Management and Information Science

คณะศึกษาศาสตร์ : Faculty of Education

คณะสังคมศาสตร์ : Faculty of Social Sciences

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Naresuan University International College (NUIC)

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา : College of ASEAN Community Studies

อ้างอิงข้อมูลจาก กองบริการการศึกษา