News:

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ ...
ดูรายละเอียด

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนคงยอดเงินต้น พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนคงยอดเงินต้ ...
ดูรายละเอียด

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การพักอาศัยในที่พ ...
ดูรายละเอียด

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารโครงการผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2562

  Download 7,881 total views, 22 vi ...
ดูรายละเอียด

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๕๑๕๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ในส่วนของกองถ่ายทอดเทคโนโลยี)

    Download 7,141 total views, 22& ...
ดูรายละเอียด

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 3410/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

  Download 7,706 total views, 20 vi ...
ดูรายละเอียด

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านโภชนาการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุ ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรคของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราวัสดุและอุปกรณ ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไ ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุ ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความลงในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral Presentation ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุ ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสถาบันการศึกษาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมกา ...
ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลการ ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,474 total views, 21 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,474 total views, 22 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,339 total views, 21 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,325 total views, 22 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,346 total views, 22 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

Download 7,326 total views, 20 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,253 total views, 20 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,256 total views, 20 views tod ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห้งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

  Download 7,288 total views, 20 vi ...
ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download 7,324 total views, 20 views tod ...
ดูรายละเอียด

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ประจำปี2562 และเก่ากว่า

7,114 total views, 20 views today