ม.นเรศวรเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ “Meddi เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะประจำบ้าน”

         ยารักษาโรคเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นและการทานยาด้วยปริมาณที่ถูกต้องและตรงเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การรักษาสัมฤทธิ์ผล ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวและต้องทานยาหลายชนิด ผู้สูงอายุบางรายมีอาการหลงลืมไม่ทราบปริมาณและเวลาในการทานยา ทำให้บุคคลในครอบครัวเป็นห่วงและจำเป็นต้องมีผู้ดูแลจัดยาให้ตลอดเวลา

         จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ทีมนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย นายอัครวินท์ ครองไชย, นายธนา เสมารัมย์ และ นายสุภาพ มายาง โดยมี ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงและการแพทย์ (PMET) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ประดิษฐ์ “Meddi เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะประจำบ้าน” ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยในการจ่ายยาสำหรับคนในครอบครัว โดยสามารถตั้งเวลาและชนิดยาผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้จ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ถูกต้องแม่นยำและตรงตามเวลา เพื่อป้องกันการผิดพลาดเมื่อผู้ป่วยลืมรับประทานยา โดยเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะประจำบ้านนี้ใช้งานได้ง่าย ภายในตัวเครื่องจะมีกล่องบรรจุยาชนิดต่าง ๆ รองรับยาได้มากถึง 8 ชนิด เลือกผู้ใช้งานได้มากถึง 3 คน ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถตั้งเวลาการจ่ายยาในแต่ละครั้ง พร้อมตั้งค่าจำนวนเม็ดยาและชนิดของเม็ดยาที่จะจ่ายยาออกมา เมื่อถึงเวลาทานยาตัวเครื่องจะมีเสียงและไฟกระพริบแจ้งเตือน ทำให้การจ่ายยาและทานยาเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา

         อนึ่ง ผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัล Young innovator awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 5 วัน  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดผลงานเพิ่มเติมได้ที่ sumeth@nu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 055-964283 / 055-964238 / 055-964230-1

——————————————————-

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว
28-11-60/045

2,364 total views, 5 views today