ข่าวสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 258 (2/2562) 

       วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 258 (2/2562) โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์ และนายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีข่าวสารที่น่าสนใจจากการประชุมสภา ดังนี้ 

       1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติแต่งตั้ง นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  

       สำหรับการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในการพิจารณาว่า นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายด้านซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งต่อไป  

       2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ได้แก่ 

              1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์ เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์
              2. กรรมการสภาอาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ 
              3. 
กรรมการสภาอาจารย์ กลุ่มสาขาละหนึ่งคน ประกอบด้วย
                     – 
อาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                     – ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     – รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

       การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  สภาอาจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 17 (3) ในกรณีกรรมการสิ้นสุดสถานภาพลงก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนโดยเร็ว    

       3. การพิจารณาการขออนุมัติในหลักการ “โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยเน้นการจัดการศึกษาที่บูรณาการทั้งด้านภาษา การเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการเรียนการสอนการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม โดยยึดหลักการนำความรู้ผสมผสานหลักวิชาการด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  

       “โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” สถานที่ตั้งบริเวณ อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น  โดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้  

       ระยะที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 1 โดยจะดำเนินการเปิดการเรียนสอนภายในเดือนพฤษภาคม 2562  ซึ่งจะเปิดรับนักเรียน จำนวนห้องละไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 2 ห้องเรียน  และเปิดระดับชั้นอนุบาล 2  3 ไล่ลำดับในปีถัดไป 

       ระยะที่ 2  ระดับชั้นประถมศึกษา 2- โดยภายในปี พ.ศ. 2563 จะเปิดรับระดับชั้นประถมศึกษา 1 จำนวนห้องละไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 12 ห้องเรียน และเปิด ในปีถัดไปเพิ่มขึ้นตามลำดับ  

       4. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาตรี : จำนวน 15 หลักสูตร  ,ระดับปริญญาโท : จำนวน 5 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก : จำนวน 3 หลักสูตร

       5. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ได้แก่ ระดับปริญญาโท : จำนวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก : จำนวน 3 หลักสูตร

       6. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี : จำนวน 1 หลักสูตร และ  ระดับปริญญาโท : จำนวน 5 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก : จำนวน 2 หลักสูตร   

       7. การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (เล็กน้อย) จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 

              1. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์
              2. การอนุมัติการเปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อรายวิชา และปรับคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
              3. การอนุมัติการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ฉบับปี พ.ศ.2560 (ในที่ตั้ง) ของคณะเภสัชศาสตร์
              4. การอนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
              5. การอนุมัติการพิจารณาปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

       8. การอนุมัติปิดหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของคณะศึกษาศาสตร์

       นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระอย่างละเอียด และรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

       กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

517 total views, 2 views today