ม.นเรศวร มอบ 3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทย 

  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  5,573  คน ประกอบด้วย  ระดับปริญญาเอก  173  คน  ปริญญาโท 701 คน  และปริญญาตรี  4,699  คน  พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรยังได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  1. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2. ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  3. Professor Dr.Teruo Higa ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  

นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์  ผู้มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่รับราชการ ให้รอดพ้นจากความเจ็บป่วย โดยท่านได้นำหลักมนุษยธรรม หลักเมตตาธรรม และหลักการสงเคราะห์มาใช้ในการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  มุ่งดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ด้วยความเสียสละทุ่มเทจนปรากฏเป็นผลงานอันโดดเด่นประจักษ์ชัด ทำให้ นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายหน่วยงาน ที่สำคัญได้แก่  รางวัลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ประจำปี 2537 รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2538 และ 2541 รางวัลเพชรน้ำหนึ่งในวงราชการ ประจำปี 2539 เป็นต้น 

ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์  ผู้มีผลงานซึ่งแสดงถึงความสำเร็จอันยอดเยี่ยมทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร เป็นผู้ทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม     มีความเสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ ทำให้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่างยกย่องและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ถิฐาพันธ์  หลายรางวัล ที่สำคัญได้แก่  รางวัล Angus Prize Award จาก Saint Mark’s College, University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย  รางวัล The 1998 Wellcome Trust Award for a Study of Rare Diseases จาก กองทุน Wellcome Trust ประเทศสหราชอาณาจักร  รางวัล Distinguished Alumni Award จาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล “อาจารย์ตัวอย่าง” จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

Professor Dr.Teruo Higa (ดร.เทรโอะ ฮิ) ศาสตราจารย์กิตติคุณประจำมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี EM นานาชาติของมหาวิทยาลัยเมโอ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และได้ค้นพบเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เรียกว่า EM หรือ Effective Micro-organisms ผลงานชิ้นนี้ทำให้ท่านเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล และเชื่อว่าจะสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติได้ เช่น วิกฤตอาหาร การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ การปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยี EM จะสามารถช่วยให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีและยังช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลอีกด้วย ที่สำคัญ EM  ยังช่วยให้การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ สิ่งแวดล้อม และสังคม เปลี่ยนไปเป็นวัฏจักรที่ยั่งยืน  ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการเกื้อกูลกันและมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 

ทั้งนี้ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน  ได้สร้างคุณูปการด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาอาจารย์และนิสิต ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรยกย่องให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

 

News : 0168 

 

 

5,583 total views, 1 views today