โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต CWNU Summer camp 2019 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 – 27 กรกฎาคม 2562

      ด้วย Changwon National University ได้เสนอทุนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต CWNU Summer camp 2019 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 – 27 กรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดย Changwon National University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนค่าหอพัก และค่าอาหาร 2 มื้อ/วัน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

      ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download Registration Form

 

395 total views, 1 views today