ม.นเรศวร จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพัฒนาประเทศ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ และร่วมกันใช้ความสามารถและองค์ความรู้ทางงานวิจัยของทั้งสององค์กรสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยของหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ  ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   

News : 225 

454 total views, 3 views today