เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่ปีที่ 30

       เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้ง กราบสักการะพระพุทธรูป ภปร. พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ หอพระเทพรัตน์ ในโอกาสที่ครบ 1 ปีในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากที่ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

       และในเวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยจัดโครงการปลูกไผ่ใช้สอยระยะที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารหอพักนิสิตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยพืชที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกันปลูกต้นไผ่ จำนวน 90 ต้น โดยชนิดพันธุ์ที่นำมาปลูกคือ ไผ่หกยักษ์ ซึ่งเป็นไผ่ขนาดใหญ่ ลำต้นตรง สีเขียวเข้ม ไม่มีหนาม เนื้อลำหนา หน่อสามารถรับประทานได้ นอกจากนี้ยังนิยมใช้กันในงานตกแต่งด้านภูมิทัศน์ เนื่องจากมีลักษณะทรงกอที่สวยงามอีกด้วย

       หลังจากนั้นในเวลา 09.00 น. ณ  โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีเวทีอธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ครบรอบ 1 ปี และแนะนำช่องทางการเสนอแนะมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่ปีที่ 30 พร้อมนี้ได้มีการมอบรางวัล Green office  จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ ระดับหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย  รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รางวัลที่ 2 ได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลที่ 3 ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานระดับกอง รางวัลที่ 1 ได้แก่ กองคลัง รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองอาคารสถานที่ รางวัลที่ 3 ได้แก่ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รางวัลชมเชย ได้แก่ กองแผนงาน และ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปิดท้ายเวทีด้วยการตอบข้อซักถาม แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในเวทีอธิการบดีพบประชาคม ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปข้อคำถาม พร้อมคำตอบในทุกประเด็น เร็วๆนี้ ทาง www.nu.ac.th ต่อไป

« 1 ของ 2 »

 

 

: : เอกสารประกอบ : :

 

– แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร –

– รายงานผลการปฏิบัติงาน (18 กุมภาพันธ์ 2561-18 กุมภาพันธ์ 2562) –

– ผลการดำเนินงานประจำปี –

 

News: 203

2,910 total views, 1 views today