สถานภูมิภาค ฯ ม.นเรศวร จัดอบรม “การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์ระบบเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต”

   ปัจจุบันเทคโนโลยี Web GIS กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และด้วยประสบการณ์ของทีมงานสถานภูมิภาค ฯ ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้าน Web GIS ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมจนเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้ทั้งจากภาครัฐและเอกชนทุกภูมิภาคของประเทศ

     เมื่อวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์ระบบเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต” รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CISTCOMS) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน โดยมาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันตรวจสอบและติดตามการปลูกพืชเศรษฐกิจ และ บจก.อาปิโก ไอทีเอส เป็นต้น หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสำหรับสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบและสร้างแผนที่ออนไลน์ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์

 

 

 

News : 0285

ขอขอบคุณภาพจาก สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง

1,097 total views, 1 views today