ม.นเรศวร บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563”

       มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะมนุษยศาสตร์และ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความยินดียิ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบความไว้วางใจให้ร่วมจัดโครงการระดับชาติที่สำคัญยิ่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างมาก เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

       ด้าน นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ให้แก่ เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะด้านต่างๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง อย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ที่ว่า “ผลงานของศิลปินแห่งชาติ เป็นมรดกศิลปะอันล้ำค่าของชาติ เป็นเครื่องหมายแสดงอารยธรรมอันสูงส่งของชาติไทย ควรค่าแก่การภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ผลงานของท่านเหล่านี้นับวันจะสูญหายไปด้วยสาเหตุต่างๆ จึงจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาผลงานของทุกท่านเหล่านี้ แล้วจัดทำเนียบขึ้นบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวมต่อไป”

       หลังจากนั้น นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่เปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนในส่วนภูมิภาคได้สัมผัสกับผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านต่างๆ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน และรักษามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม “ผมขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ร่วมมือกันนำกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ มาสู่จังหวัดพิษณุโลก”

       ทั้งนี้  ภายในงานพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หัวหน้าส่วนราชการ  คณาจารย์ และ เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19

       รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร คณาจารย์และนิสิต หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนเรศวร  อาทิ คณะมนุษยศาสตร์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มี 2 กิจกรรมหลักได้แก่ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 และ งาน “มหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ” มีรายละเอียดดดังต่อไปนี้

1. จัดกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563 ศิลปินแห่งชาติ 18 ท่าน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้

        1. ฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา

        – ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา  เถาทอง             ศิลปินแห่งชาติ

        – ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน              ศิลปินแห่งชาติ

        2. ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม

        – ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา  เถาทอง             ศิลปินแห่งชาติ

        – นายธงชัย  รักปทุม       ศิลปินแห่งชาติ

        3. ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม

        – นายศราวุธ  ดวงจำปา             ศิลปินแห่งชาติ

        – นายชิโนรส  รุ่งสกุล             วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

        4. ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์

        – นายปัญญา  วิจินธนสาร             ศิลปินแห่งชาติ

        – นายตันติกร   โนนกอง             วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

        5. ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม

        – ศาสตราจารย์วิชัย  สิทธิรัตน์             ศิลปินแห่งชาติ

        – นางพรพิไล  สิทธิรัตน์             วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

        6. ฐานศิลปะเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์

        – นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร             ศิลปินแห่งชาติ

        – นางวรรณี  ชัชวาลทิพากร             วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

        7. ฐานศิลปะการสร้างงานวรรณศิลป์

        7.1  กวีนิพนธ์

        – นายสถาพร  ศรีสัจจัง                                ศิลปินแห่งชาติ

        – นายไพวรินทร์  ขาวงาม                             ศิลปินแห่งชาติ

        7.2 นวนิยาย

        – นางชมัยภร  บางคมบาง             ศิลปินแห่งชาติ

        – นายจำลอง  ฝั่งชลจิตร             ศิลปินแห่งชาติ

        7.3 เรื่องสั้น

        – รองศาสตราจารย์ธัญญา  สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ

        – นายกิตติศักดิ์  มีสมสืบ                           ศิลปินแห่งชาติ

        8. ฐานศิลปะการแสดง 

        8.1 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

        – นายประยงค์  ชื่นเย็น             ศิลปินแห่งชาติ

        – นายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี             ศิลปินแห่งชาติ

        8.2 การขับร้องเพลงไทยสากล

        – นายวิรัช  อยู่ถาวร             ศิลปินแห่งชาติ

        – นายวินัย  พันธุรักษ์             ศิลปินแห่งชาติ

        8.3 การแสดงนาฏศิลป์

        – นางรัจนา  พวงประยงค์             ศิลปินแห่งชาติ

        – ว่าที่ รต.ภัทรกฤษณ์  พุ่มพิพัฒน์             วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

        8.4. การแสดงละคร

        – นายชนประคัลภ์  จันทร์เรือง             ศิลปินแห่งชาติ

        – นางสาวพบจันทร์  ลีลาศาสตร์สุนทร             วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

        9. ฐานศิลปะสถาปัตยกรรมศิลป์

        – นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร             ศิลปินแห่งชาติ

 

        2. งาน “มหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ” ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ภายในงานประกอบไปด้วย

                – ตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและตลาดประชารัฐ

                – การสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                – การแสดงของเครือข่ายสมาคมศิลปินพื้นบ้าน

                – การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน

                – การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

  1. กิจกรรมการแสดง

                – การแสดงของเครือข่ายสมาคมศิลปิพื้นบ้าน 9 สมาคม

                (ลิเก ขับซอ กลองล้านนา โนรา หนังตะลุง งิ้ว กันตรึม หมอลำ เพลงพื้นบ้านภาคกลาง)

                – การแสดงพื้นบ้านจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                – การแสดงพื้นบ้านของเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

                – การแสดงพื้นบ้านทุกแขนงของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเหนือ

                – การแสดงดนตรีไทย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

      2. กิจกรรมเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสัญจร

        3. การออกร้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษา และชุมชนในพื้นที่

        4. จัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

                – มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น ร้านอาหารอร่อยร้อยปี นวดไทย ผ้าไทย เครื่องจักสาน ฯลฯ

                – ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

                – แหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดพิษณุโลก

                – การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิษณุโลก

        5. กิจกรรมชุมชน บวร On Tour โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

 

« 1 ของ 2 »

 

 

 

6,494 total views, 2 views today