แพทย์ เผย หน้ากากอนามัยทั่วไป ยังช่วยป้องกันโรค COVID-19 ได้ 

     อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้ กรณีที่ประชาชนเกิดความกังวลใจว่าการใช้หน้ากากอนามัยทั่วไป ยังคงสามารถป้องกันโรค COVID-19 ได้มากน้อยเพียงใด นั้น ว่า สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ จะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ การกระจายของโรค เพื่อนำไปสู่การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันได้เหมาะสม ซึ่งจากหลักฐานปัจจุบันของโรค COVID-19 เป็นการกระจายโรคไปกับฝอยละอองขนาดใหญ่ (Droplet transmission) ที่มาจากการไอ การจาม ดังนั้น ขอให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าในธรรมชาติ ในชุมชน และในสถานที่ต่าง ๆ ลักษณะการติดต่อกันจะเป็นการไอ จาม โดยรัศมีการกระจายของฝอยละอองจะไม่เกิน 2 – 3 เมตร ซึ่งประชาชนยังสามารถใช้หน้ากากอนามัยทั่วไปได้ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ล้างมือบ่อย ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ทั้งนี้ หากมีอาการไข้ ไอ จาม ผิดปกติควรรีบพบแพทย์ 

ขอขอบคุณบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งจาก : รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน ช่วง สนทนาสถาบัน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

5,749 total views, 4 views today