ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 : อธิการบดีเน้นย้ำมหาวิทยาลัยต้องจัดทำ Future plan เพื่อมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

     เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 20/2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณานโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ ในการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี กล่าวนโยบายก่อนเริ่มการประชุมว่า มิติใหม่ของการทำงานมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดทำ “Future plan” หรือการวางแผนล่วงหน้า เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งจะสามารถสะท้อนจากพันธกิจ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องนำ OKR มากำหนดวัตถุประสงค์ว่า จะทำเพื่ออะไร ประเทศชาติจะได้อะไร ประชาชนจะได้อะไร แล้วมาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ 5 ล้านคน เพื่อสร้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความสุข และความปลอดภัย มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมากำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน ว่ามหาวิทยาลัยจะช่วยสังคมและประชาชนอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

     มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งเป้าหมายที่จะเชิดชูและสร้างประชาชนคนไทย ให้เป็นคนดี คนเก่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องเป็น University of Integrity หรือ มหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรม เช่นอาคารภายในมหาวิทยาลัย ต้องเป็นอาคารแห่งคุณธรรม คือ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ในส่วนห้องปฏิบัติการ จะต้องพร้อมใช้งาน และสามารถใช้ได้กับทุกคน เป็นต้น

     ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จะเป็นวันครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยจัดงานเฉลิมฉลอง จึงอยากให้ทุกหน่วยงาน ตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรมให้เป็นในระดับสากล โดยทำงานร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย หรือ ทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

     นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องทำงานร่วมกันและทำงานอยู่ในระดับเดียวกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     สำหรับการใช้พื้นที่อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะต้องมีการบรูณาการจัดพื้นที่ให้สวยงามและสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สมกับพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     ด้านงบประมาณ (Money) มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องเตรียมจัดทำแผนงบประมาณล่วงหน้า เพื่อการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ต้องสอดคล้องและควรคำนึงถึงนโยบายประเทศ กระทรวง และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ

     ด้านบุคคล (Man) มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องเตรียมจัดทำโปรแกรมการขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรรับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูล และให้โอกาสบุคลากรสามารถฝึกปฏิบัติและฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญ นอกจากนี้ควรมีการนำเสนอการให้รางวัล ประจำปี หรือประจำภาคเรียนแก่บุคลากร

     ดังนั้น การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดทำแผนล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ OKR ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

หลังจากรับทราบนโยบายจากอธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ได้แก่

     พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ องค์กร สถาบัน และเอกชน ต่างๆ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

     1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด

2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด

3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ฉบับ

4. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ

     ที่ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยนเรศวร มีมติรับทราบผลการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 5/2562 โดยที่ประชุม ทปอ. มีมติจะจัดประชุม ทปอ. ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

     สำหรับกำหนดการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

795 total views, 1 views today