โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Fall semester 2019 ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี

      ด้วย Dongseo University เสนอการรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Fall semester 2019 ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  – 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา Business Administration, International Studies, Film & Video, Digital Contents, Computer Engineering, และ Liberal arts courses (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) และสาขาอื่นๆ อีก 66 สาขา (สอนโดยใช้ภาษาเกาหลี) รวมทั้งระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชา Visual Contents, Computer Engineering, และ   Bio-Chemical Engineering (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ)

 

      ทั้งนี้ Dongseo University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 (30 คะแนนขึ้นไป) หรือ IELTS หรือ TOEFL เทียบเท่าในระดับเดียวกับผลคะแนนของ CEPT หรือคะแนนภาษาเกาหลี TOPIK II ไม่น้อยกว่าระดับ 3

 

      โดยนิสิตสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่คณะต้นสังกัด และคณะเสนอชื่อมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

Download เอกสารนบ 1

Download เอกสารนบ 2

Download เอกสารนบ 3

Download  Application for Exchange Students

601 total views, 3 views today