โครงการ “การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา”

     วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ “การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา” ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย  ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท แก่ ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โครงการ “การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รวมถึงการเรียนรู้การใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ การสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้มีพื้นฐานและความพร้อมด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง โดยในปี 2562 นี้ มีคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมจากโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ รวม 70 คน

     สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: PTTEP & NUIC English Training Program for Primary School English Teachers

875 total views, 8 views today