โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น International Summer Program (ISP) 2019

ด้วย มหาวิทยาลัย Konkuk University ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น International Summer Program (ISP) 2019 เพื่อศึกษาด้านวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี จำนวน 2 โปรแกรม ดังนี้

1. Academic Track – ISP Session 1 (3 weeks)ในระหว่างวันที่ 8 – 26 กรกฎาคม 2562
2. Cultural Track – ISP Session 2 (2 weeks)ในระหว่างวันที่ 15 – 26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรมดังเอกสารแนบ โดยนิสิตผู้สนใจจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและมีสถานภาพเป็นนิสิตจนเสร็จสิ้นโครงการฯ
2. ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์ของ Konkuk University คือ มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า TOEFL ibt: 80 หรือ IELTS: 6.0 หรือ CEPT: B2 หรือ สามารถเขียนส่งบทความภาษาอังกฤษ แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คำ

ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ข้างต้นและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด พร้อมยื่นส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. แบบฟอร์มการสมัคร ดังเอกสารแนบท้าย
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ หรือบทความแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการฯ
3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
4. รูปถ่าย 3.5 cm x 4.5 cm

 

Download เอกสารแนบ

      ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ URL: https://summer.konkuk.ac.kr
และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Konkuk University ต่อไป

1,058 total views, 1 views today