น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ประจำปี 2561 ได้จัดกิจกรรม “สิ่งที่พ่อคิด กิจที่พ่อทำ คำที่พ่อสอน พรที่พ่อให้” โดยมีกิจกรรมการปลูกข้าวและนิทรรศการเรื่องข้าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแนวพระราชดำริด้านข้าว ดิน และน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งประชาชนชาวไทยได้สืบทอดการทำนาเพื่อปลูกข้าวมาแต่ครั้งโบราณ จวบจนปัจจุบันยังมีการทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอีกเป็นจำนวนมาก พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในปัจจุบันเป็นพันธุ์ข้าวตามแนวพระราชดำริ ล้วนแล้วแต่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดีและเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศ ส่วนผืนดินที่รกร้างอันเนื่องมาจากปัญหาฝนแล้ง น้ำท่วม ศัตรูพืชรบกวน ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตามพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆ   ณ ลานด้านหน้าคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

« 1 ของ 2 »

 

News : 0014 

 

 

 

 

 

 

872 total views, 1 views today