ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

769 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเรียนอาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

730 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหารศุนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหาร Read more

375 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทน Read more

634 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเ Read more

618 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

621 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไข ระยะเวลาการใช้คืนเงินยืม และผลประโยชน์ตอบแทน กองทุนคงยอดเงินต้น

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไข Read more

376 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๐

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

662 total views, no views today