ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการ และอัตราค่าตอบแทนการให้บริการการตรวจทางรังสีวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยรังสีเอกซเรย์ กรณี การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลัก Read more

575 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการหน่วยส่งเสริมสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

541 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

519 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเ Read more

555 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนคณะและวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเ Read more

537 total views, 1 views today

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึ Read more

157 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรรายได้และกำหนดอัตราค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการของหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรร Read more

774 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

794 total views, 3 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

777 total views, no views today