ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒

Download 286 total views, no views Read more

286 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิชาการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  Download 297 total views, no Read more

297 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสนับสนุนทุนการทำวิจัยสำหรับนักวิจัยและนิสิตต่างชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

  Download 303 total views, 1& Read more

303 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยมของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Download 299 total views, 3& Read more

299 total views, 3 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

Download 39 total views, no views t Read more

39 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Download 78 total views, no Read more

78 total views, no views today