ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 เพี่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเดินทางไปสอนภาษาไทย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน ทั้งนี้ อาจารย์ไทยสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษ

      โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 21-35 ปี (นับถึง 1 ต.ค. 61) มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ ผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 และเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และมีคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาสอน ณ ต้นสังกัดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการปฐมนิเทศจากมูลนิธิฯ และเข้าร่วมเครือข่ายของฟุลไบรท์ ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง โดยสถาบันเจ้าภาพในสหรัฐอเมริกาจะยกเว้นค่าเล่าเรียนเพื่อให้ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org (หน้าแรกภายใต้หัวข้อ “Grants for Thai”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. 

Download เอกสารแนบ

902 total views, 1 views today