กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อเข้าศึกษาในระดับป.ตรี ป.โท ป.เอก

ด้วย สกอ. เวียนแจ้ง กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อเข้าศึกษาในระดับป.ตรี ป.โท ป.เอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นิสิตหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของไทย จำนวน 1 ทุน โดยการสนับสนุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับค่าตั๋วเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการสมัครรับทุนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements และขอได้โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 หากมีผู้สนใจมากกว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกในลำดับต่อไป

Download เอกสารแนบ

778 total views, 3 views today