GISTNU เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

     สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 มี.ค.61

ตำแหน่ง

     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

     ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาภูมิสารสนเทศ สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและความสามารถในบางข้อ ดังต่อไปนี้

     1. มีบุคลิกภาพดีและสามารถเป็นทีมวิทยากรในหลักสูตรการอบรมที่ใช้ Freeware หรือ Opensource เช่น QGIS, Leaflet, PostGIS เป็นต้น

     2. ชอบงานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ Internet GIS หรือ Web GIS

     3. สามารถใช้งานโปรแกรมหรือปลั๊กอินทางด้าน RS, GIS

     4. สนใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

     5. ชอบงานท้าทาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ตอบสนองงานเชิงรุกได้ดี ชอบค้นคว้าวิจัย

     6. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตบริการเพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปถ่ายทอดให้กับชุมชน

สถานที่ทำงาน

     สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ รายละเอียดและใบสมัคร: ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.055-968707

 

 

News: 0286Tag: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภู

4,238 total views, 2 views today