จากหนึ่งหน้า จนมาเป็นหนึ่งเล่ม

     เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2561  บัณฑิตวิทยาลัย โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งจะส่งผลที่ดี และเป็นประโยชน์ สู่การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป

     ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา : การปกป้องและการนำไปใช้” โดยคุณเขมะศิริ  นิชชากร  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “จากหนึ่งหน้า จนมาเป็นหนึ่งเล่ม” โดย ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

News : 205

741 total views, 2 views today