Aichi University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2018 – Spring 2019

      ด้วย Aichi University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2018 – Spring 2019 ระหว่าง 14 กันยายน 2561 – 3 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียนและสามารถโอนหน่วยกิตได้ โดยนิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จาก Aichi University รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Download เอกสารแนบ

779 total views, 1 views today