การอบรม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

     วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในการทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยทางชีวภาพตามมาตฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดีแก่นักวิจัย โดยได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ณ ห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

 

News : 184

1,051 total views, 1 views today