คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

     18 มกราคม 2561 ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง สหสาขาร่วมมือสร้างสุขภาพด้วยการวิจัยและนวัตกรรม (Interprofessional collaboration in healthcare by research and innovation) โดยจัดในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการระหว่างศาสตร์ที่มีการบูรณาการทางการแพทย์กับศาสตร์อื่นๆ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกและเพื่อบูรณาการด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิจัย ชุมชน และองค์กรภายนอก

     ทั้งนี้ ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาแนวทางและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันโดย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับนี้นั้น ถือเป็นการกำหนดพันธกิจด้านงานวิจัยโดยการสร้างเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ และมีกลยุทธ์พัฒนาการวิจัยสถาบันในเครือข่าย เน้นพัฒนาความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการดำเนินการวิจัยแบบสหสาขา (Interprofessional collaboration research) นำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

——————————————–

857 total views, 4 views today