ม.นเรศวรเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมรับฟังบรรยาย”มาตรการภาษีร้อยละ 300 เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

        มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารงานวิจัยจัดการบรรยายในหัวข้อ “มาตรการภาษีร้อยละ 300 เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  ได้รับเกียรติจาก คุณอนันตพงษ์ สุขเกษ ผู้จัดการงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เพื่อให้นักวิจัยและภาคเอกชนเข้าใจในกระบวนการลดหย่อนภาษีร้อยละ 300 และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จริง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในการทำวิจัยกับภาคเอกชนมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนักวิจัย เครือข่ายนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริม “มาตรการภาษีร้อยละ 300 เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ว่า รัฐบาลออกมาตรการทางภาษีสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา(อาร์แอนด์ดี) ของประเทศเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการร่วมกันทำวิจัย โดยสามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 300% ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้งานวิจัยดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและสังคมได้อย่างมั่นคง

        โดยนักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถศึกษาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เว็บไซต์  www.nstda.or.th/rdp

————————————————–

News: 0069

767 total views, 1 views today