สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 14/2564

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 14/2564

        วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
        คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิตทุกระดับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
        1. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมอีก ร้อยละ 10 (จากเดิมลดแล้วร้อยละ 10) รวมลดหย่อนทั้งสิ้น ร้อยละ 20 ในภาคเรียนเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ทั้งนี้ยังไม่รวมกับมาตรการที่กำหนดโดยรัฐบาล
        2. คืนค่าธรรมเนียม ขส.มน. เต็มจำนวนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตที่ชำระเรียบร้อยแล้ว และไม่เก็บค่าธรรมเนียม ขส.มน.ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต ที่ยังไม่ได้ชำระ
        3. ลดค่าหอพักสำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้เข้าหอพักเพิ่มอีกร้อย 10 (จากเดิมลดแล้วร้อยละ 10) รวมลดหย่อนทั้งสิ้นร้อยละ 20
        4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนที่ใช้งานร่วมกัน พร้อมให้ คณะจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนแบบเฉพาะ
        5. การทำกิจกรรมสำหรับนิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 36 ชั่วโมง นิสิตสามารถทำกิจกรรมจิตอาสาที่บ้านและจัดทำเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
        สำหรับมาตรการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมรับนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังนี้
        1. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันภายในประเทศ
        – (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
        – (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)การขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพรเศรษฐกิจฐานราก ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 9 หน่วยงาน (1. สภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 2.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร)  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  6.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก 7.นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลก  8.นิคมสร้างตนเองทุ่งสานจังหวัดพิษณุโลก  9.เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก)
        2. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
        – (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรกับ University of Franche Comte ประเทศฝรั่งเศส
        – (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Letter of Intent: Lol) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรกับ CoreTech System Co., Ltd.ประเทศไต้หวัน
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2392

291 total views, 1 views today