โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 ทุน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

Dongseo University เสนอรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

      ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Program 2020) จำนวน 2 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนิสิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

      ในการนี้ Dongseo University เสนอรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา Business Administration, International Studies, Digital Contents, Computer Engineering, และ Liberal arts courses (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) และสาขาอื่นๆอีก 68 สาขา (สอนโดยใช้ภาษาเกาหลี) รวมทั้งระดับปริญญาโท-เอกในสาขาวิชา Visual Contents, Computer Engineering, และ Bio-Chemical Engineering (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) ช่วง Spring semester (มี.ค – มิ.ย 2564) ปีการศึกษา 2564

      นิสิตผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่คณะต้นสังกัด และคณะต้นสังกัดเสนอรายชื่อมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Download เอกสารแนบ

254 total views, 1 views today