โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Honam University ประจำปี 2563 สาธารณรัฐเกาหลี

    ด้วย Honam University ได้เสนอทุนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ราย ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยลงทะเบียนในรายวิชาที่ประสงค์ที่จะศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัยนเรศวรได้หลังเสร็จสิ้นโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2563 ณ Honam University สาธารณรัฐเกาหลี โดย Honam University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดโครงการและเงื่อนไขต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย

Download Self-introduction-StudyPlan

Download application-for-admission

Download หนังสือยินยอมและรับทราบเงื่อนไข-Honam-2020

Download ต้นเรื่อง-Honam-University-2020

Download รายละเอียดโครงการ-Honam-2020

841 total views, 1 views today