พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,066 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4,583 คน ระดับปริญญาโท 357 คน และปริญญาเอก 126 คน 

     นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่  

 

     ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

 

     นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

 

     นางพัชรา บัวทอง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

 

     Mr.Ma Minxiang ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน 

 

     โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ใจความสำคัญว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ตามธรรมดาคนเราเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ และถ้าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตน ปัญหาข้อขัดแย้งก็อาจลุกลามใหญ่โต กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงาน เมื่อทำงานร่วมกันทุกคนจึงควรพิจารณาให้ทราบชัดว่า แท้จริง ความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจมุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน แล้วเลือกสรรวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกันได้ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องรู้จักเปิดใจ ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน โดยยึดถือเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จของงาน ถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากงานที่ทำจะดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ละคนยังจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความคิด จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสมัครสมานด้วย จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดไปนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกับทุกคนทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความสำเร็จ

News 080 

22,610 total views, 4 views today