ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 : มีมติรับทราบการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  

     เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 21/2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณานโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ ในการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มอบนโยบายก่อนเริ่มการประชุมว่ ขอเชิญชวนทุกคณะและทุกหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ในวงวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) โดยแต่ละกิจกรรมให้ครอบคลุมพันธกิจ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาคารแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

     ในเรื่องด้านการเงิน ทางรัฐบาลให้คำนวณความคุมค่าของโครงการต่าง ๆ แล้วสรุปเป็นแผนระยะยาว 5 ปี ทั้งในส่วนของงบประมาณแผนดินและงบประมารายได้ อีกทั้งขอความร่วมมือทุกคณะและทุกหน่วยงานให้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายในลักษณะโครงการเพื่อเป็นการนำเสนอของบประมาณ 

     หลังจากรับทราบนโยบายจากอธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สำคัญ อาทิ 

     พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ องค์กร สถาบัน และเอกชน ต่าง ๆ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้  

          1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลแพร่

     พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้  

          1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเรียนอาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

          2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์

          3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สำหรับวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตและระดับคณะ/วิทยาลัย ประจปีการศึกษา 2562  

     ในระดับหลักสูตร  

          1. ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดการจัดการเรียนการสอน จำนวน 223 หลักสูตร

          2. มีหลักสูตรที่ประสงค์จะประเมินตามคู่มือ สกอ. จำนวน 192 หลักสูตร

          3. มีหลักสูตรที่ประสงค์จะประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ประเมินโดย International Assessor จำนวน 2 หลักสูตร

          4. มีหลักสูตรที่ประสงค์จะประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเขียนรายงานเป็นภาษาไทย จำนวน 20 หลักสูตร

          5. มีหลักสูตรที่ประสงค์จะประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 4 หลักสูตร

          6. มีหลักสูตรที่ผ่านการเทียบเคียงสภาวิชาชีพและเทียบเคียงเกณฑ์สากล จนวน 9 หลักสูตร ทั้งนี้มีหลักสูตรของพยาบาลศาสตร์ จนวน 4 หลักสูตร ประสงค์จะประเมินตามคู่มือ สกอ. ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 จึงมีหลักสูตรที่จะมีการเทียบเคียงสภาวิชาชีพ/เกณฑ์สากล จนวน 5 หลักสูตร 

     ในส่วนระดับคณะ/วิทยาลัย  

          1. มีคณะและวิทยาลัย ประสงค์จะประเมินตามคู่มือ สกอ. จำนวน 17 คณะ

          2. มีคณะและวิทยาลัย ประสงค์จะประเมินตามเกณฑ์ EdPEx นวน 3 คณะ 

     สำหรับกำหนดการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328 

 

444 total views, 2 views today