แลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Student Program 2019) จำนวน 2 ราย ไปศึกษายัง Mokwon University

      ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Mokwon University ประเทศเกาหลีใต้ อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Student Program 2019) จำนวน 2 ราย ไปศึกษายัง Mokwon University ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 ธันวาคม 2562 นั้น  และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนิสิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

      ในการนี้ ทาง Mokwon University เสนอรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Student Program 2020) ณ Mokwon University ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 ทุน (โดย Mokwon University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด) และให้โควตาเพิ่มเติมแก่นิสิตที่สนใจจำนวน 3 ราย (นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) เพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม

นิสิตผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่คณะต้นสังกัด และคณะต้นสังกัดเสนอรายชื่อ
มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

299 total views, 1 views today