จัดกิจกรรมประชุมหารือเชิงนโยบายตามแนวทางของยุทธศาสตร์ Triple “I”

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมหารือเชิงนโยบายตามแนวทางของยุทธศาสตร์ Triple “I” คือ Internationalization, Innovative Products และ Integrative Team & Networking”บูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวนำสู่สากล”  โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรมและการแสดงของนิสิตในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

671 total views, 5 views today