ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

   

     ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,058 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4,579 คน ระดับปริญญาโท 353 คน และปริญญาเอก 126 คน* (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) 

    นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่  

  • ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  • นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  • นางพัชรา บัวทอง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
  • Mr.Ma Minxiang ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน  

     มหาวิทยาลัยได้กำหนดฝึกซ้อมย่อยตามคณะในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดฝึกซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2562 บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งโดยขอให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 

    โอกาสนี้ ขอเชิญ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกท่าน รับชมวีดิทัศน์และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055968305 ในวันเวลาราชการ โดยในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 สามารถรับชมการถ่ายสดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ได้ที่ http://www.nu.ac.th และการถ่ายทอดเสียง ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz. 

: : กำหนดการการฝึกซ้อม : :

 

News : 515 

10,013 total views, 2 views today