อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คนเก่ง

คนเก่ง

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คนดี

คนดี

เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่น ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรมและความถูกต้อง

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มีวินัย

มีวินัย

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภูมิใจในชาติ

ภูมิใจในชาติ

มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

708 total views, 12 views today