ม.นเรศวรเดินหน้า Roadshow to schools : แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย(ภาคเหนือตอนล่าง) 

     มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการ NU Roadshow to schools : แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย(ภาคเหนือตอนล่าง) ประจำปี 2562 เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้ข้อแนะนำเรื่องหลักสูตรปริญญาตรี  การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ช่องทางการรับเข้า รวมไปจนถึงทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ   

     สำหรับโครงการ NU Roadshow to schools : แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย(ภาคเหนือตอนล่าง) ประจำปี 2562 เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจะมีการแนะนำหลักสูตรไปตลอดเดือนสิงหาคม  2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรซึ่งน้องๆสามารถเข้าร่วมได้ตามวันดังต่อไปนี้ 

          ันที่ สิงหาคม 2562 เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์  

          วันที่ สิงหาคม 2562 ดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 

          วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จังหวัดนครสวรรค์ 

          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย  

          วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2562 จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับน้องๆนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ณ  โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

« 1 ของ 2 »

 

402 total views, 3 views today