โครงการ ASEA-UNINET Joint Program for Inbound Staff Mobility 2019

      ด้วย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEA-UNINET Joint Program for Inbound Staff Mobility 2019 ระหว่างวันที่ 10 – 15 กันยายน 2562 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Airlangga University (UNAIR) และ Udayana University (UNUD) ประเทศอินโดนีเซีย ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวนในกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กิจการนิสิต และผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ทั้งนี้บุคลกรผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/ISM_ASEA_UNINET2019  โดยขอได้โปรดศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆและส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ต่อไป

Download เอกสารแนบ

415 total views, 1 views today