ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2563

      สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตและถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบไปด้วยคู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่สำรอง 2 คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิก ASEM 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดย สกอ.สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 4 เดือน

      ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements” โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิตรี คล้ำพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2610-5424 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jittree_jk@hotmial.com

      หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ขอให้เสนอรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดพร้อมเอกสารการสมัครส่งไปยังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธ์การเข้าร่วมโครงการ

Download เอกสารแนบ

440 total views, 1 views today