ไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

       วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน “นิสิตนิสิตา กตัญุตา คุรุคุณ” และ โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ตอน “ขวัญปกเกศ ป้องไผท ใจฮึกเหิม” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ โดยภายในพิธี มีการแสดงชุด “นพ นเรศวร” โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ขบวน “นามนเรศ ชเยศราชันย์ นามมิ่งขวัญ แห่งมหาวิทยาลัย”การแสดงเบิกบายศรีชุด “สูดขวัญ นามธรรมแห่งจิตวิญญาณ” ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ โดย หมอไทด์ธนาพล นายสมศักดิ์ วงษา  เพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์และยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและคณาจารย์ และเพื่อให้นิสิตได้สืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม ทั้งนี้มีนิสิตใหม่จากทุกคณะเข้าร่วมพิธีกว่า 6,200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์แห่งใหม่ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 ไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่

 

7,466 total views, 4 views today