เปิดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ Beginning Camp ครั้งที่ 18 จุดเริ่มต้นความภาคภูมิใจในดินแดนนเรศวร 

 

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้มีพระคุณต่อบ้านเมืองผืนแผ่นดินไทยและมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตใหม่เข้าร่วมในพิธีกว่า 6,200 คน  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร  

     จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ Beginning Camp ครั้งที่ 18 HISTORY OF THE FOUNDATION :จุดเริ่มต้นความภาคภูมิใจในดินแดนนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปรับสภาพก่อนการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนาอนุชา อินชู นายกองค์การนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ช่วงระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2562 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนะนำผู้นำนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตกิจกรรม “จิตวิญญาณและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจิตวิญญาณลูกนเรศการแสดงของชมรมประสานเสียง (NU CHOIR) และผู้นำเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิธีเทียน และปิดท้ายกับกิจกรรมประทับใจนำนิสิตน้องใหม่ลอดซุ้มประตูเมือง จากเวียง สู่วัง, กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และดำเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีความสุข 

     การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น การปฐมนิเทศ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติ สำหรับจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในทุกปี โดยทางองค์การนิสิต ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ปรับสภาพการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนการศึกษาเล่าเรียน สร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความสามัคคี รับความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นิสิตใหม่ได้นำประสบการณ์จากรุ่นพี่มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  อีกทั้งสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน   

 

 จุดเริ่มต้นความภาคภูมิใจในดินแดนนเรศวร 

4,167 total views, 1 views today