เรียนรู้นอกห้องเรียนกับหนูน้อยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยนเรศวร “Good Morning, Madam President”

เรียนรู้นอกห้องเรียนกับหนูน้อยสาธิตปฐมวัยฯ

Good Morning, Madam President”

 

      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ และผู้อื่น ในชื่อกิจกรรม “Good Morning, Madam President” หลังจากที่ได้ผ่านกิจกรรมปรับสภาพและเตรียมความพร้อมในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหลังเปิดเทอม โดยคุณครูใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คุณครู และนักเรียนทั้ง 2 ห้อง ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับเด็กเริ่มตั้งแต่การเดินชมสถานที่ ผู้คน และธรรมชาติระหว่างทาง เพื่อไปพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ได้พูดคุยทักทายกันในสถานการณ์ที่ต่างไปจากในห้องเรียน ฝึกการใช้กล้ามเนื้อ มีสมาธิ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทาง กฎระเบียบและข้อตกลง การแสดงออกเพื่อทักทายกับผู้อื่น การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การได้เห็นสถานที่จริงอีกรูปแบบหนึ่งของการทำงานจริงของผู้ใหญ่ เป็นต้น ณ ห้องนเรศวร 1 สำนักงานอธิการบดี

      การเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ฝึกพัฒนาการให้สมวัยแล้ว และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงวัยกว่าตน อาทิ อธิการบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ อธิการบดีและบุคลากรประจำสำนักอธิการบดียังได้เดินกลับโรงเรียนร่วมกับนักเรียน และเยี่ยมชมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อีกด้วย

 

      On 17 June 2019, Naresuan University Demonstration School (Early Childhood and Primary) created a learning activity outside classroom for 40 K1 students in the academic year 2019 under the name “Good Morning, Madam President” to develop experiences with classmates and others. This activity, led by NUDS Principal, teachers and students, was done after the students had passed the activity of self-adjustment and readiness during the last month. “Good Morning, Madam President” allowed the students to appreciate a short walk, buildings, people and natural surroundings along the way before meeting Naresuan University President and other NU staff. Through this activity, the students have learned to use their muscles, gain concentration and cooperate different processes such as walking as a group, listening to rules, greeting, as a good member of the society and an observer of adults’ working world, in Naresuan 1 Room, Office of the President.

      This activity outside classroom makes the students learn how to adjust themselves in real society, improve learning development according to their age and create a relationship with older people. At the end, after giving presents to the students, ‘Madame President’ walked back to the school with them and visited their classrooms together with other staff.

 

นางสาวบุญมนัสญา สินสุข/ ข่าว

นายณัชนพ นามวงศ์/ ภาพ

นายนเรศ เอี่ยมอินทร์/ ภาพ

2,136 total views, 2 views today