ม.นเรศวร เตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ

      วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ ณ อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตพิการ การปฏิบัติตัวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต โดย นายเทอดเกียรติ ฉายจรุง นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงและใช้สอยที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ที่ควรคำนึงในสถานศึกษา โดย นายวีรเลิศ อมิตรพ่าย Associate Director Consulting Business Living Care บริษัท SCG Cement-Building Materials.Co.Ltd. กิจกรรม Workshop การสำรวจพื้นที่ต่างๆ พื้นที่สาธารณะ บริการสาธารณะต่างๆ ทำกิจกรรมจำลองสภาพการณ์คนพิการแต่ละประเภททดลองใช้พื้นที่และการบริการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จากนิสิตอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินการเข้าถึง และพื้นที่ใช้สอยต่างๆเพื่อกิจกรรมในการเรียนการสอนที่เหมาะสม ก่อนระดมสมอง และเสนอข้อคิดเห็นหลัง workshop เกี่ยวกับอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

      จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการจัดเสวนาเกี่ยวกับ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อคนพิการ คนด้อยสมรรถภาพ ผู้สูงวัย และเด็กพิการ กับการพัฒนาสังคม โดยผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรคุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนิสิตใหม่ที่เป็นนิสิตพิการ และนิสิตพิการที่เรียนอยู่เดิม เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ 

      ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการนิสิตพิการให้เท่าเทียมกับนิสิตปกติ และมอบหมายให้ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Services: DSS)  กองกิจการนิสิต ดูแลและจัดบริการให้นิสิตผู้มีความบกพร่องในแต่ละประเภทตามความต้องการ  โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งศูนย์บริการนิสิตพิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มีนิสิตพิการที่จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วจำนวน 13 คน ซึ่งปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตพิการที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย จำนวน 11 คน ซึ่งมีความพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 8 คนด้านการมองเห็น 3 คน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคนพิการ นอกจากการจัดตั้งศูนย์บริการนิสิตพิการแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต หอพัก โรงอาหาร อาคารเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตพิการอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีนิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรางวัล อาทิ รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันวาดภาพคาแรคเตอร์ งานแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9  รางวัลนักศึกษาพระราชทาน เยาวชนดีเด่น 

 

 

3,621 total views, 3 views today