ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEA-UNINET Joint Program for Inbound Staff Mobility 2019 ในระหว่างวันที่ 10 – 15 กันยายน 2562

       ด้วย Prof. Dr. Ir. Mochammad Ashari, Rector แห่ง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมือง Surabaya
ประเทศอิโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย ASEA-UNINET เกี่ยวกับ โครงการ ASEA-UNINET Joint Program for Inbound Staff Mobility 2019 ในระหว่างวันที่ 10 – 15 กันยายน 2562 โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ Airlangga University (UNAIR) และ Udayana University (UNUD) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานด้าน international student recruitment หรือ partnership และผู้ประสานงานด้านโครงการนานาชาติ (coordinators of international programmes) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความเป็นนานาชาติ (internationalisation) ในหลากหลายแง่มุมผ่านการอภิปรายและการสร้างเครือข่าย  โดยผู้จัดโครงการสนับสนุนค่าอาหารและค่าเดินทางภายในเมือง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด (ค่าเดินทางระหว่างประเทศ, เดินทางภายในประเทศ และ ค่าที่พัก) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

      ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ http://bit.ly/ISM_ASEA_UNINET2019 โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดเสนอรายชื่อตัวแทนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หากมีคณะ/วิทยาลัยสนใจเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ขอให้ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 

Download เอกสารแนบ

490 total views, 2 views today