ม.นเรศวร จับมือ กสิกรไทย เปิดตัวโครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’  พัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี 

 

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ลุยโครงการ เอ็น ยู มอร์ พลัส (NU MORE+แผนแม่บทพัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยดิจิทัล เทคโนโลยี สร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในชุมชนทันกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และมีศักยภาพพร้อมพัฒนาชุมชน และประเทศต่อไป 

       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรมีพันธกิจในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาติ และมุ่งพัฒนาชุมชน สังคมให้มีความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีปณิธาน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” โครงการ เอ็น ยู มอร์ พลัส เป็นหนึ่งในการริเริ่มที่สำคัญในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพที่จะมีความเท่าทันต่อสังคมแห่งดิจิทัลในโลกปัจจุบัน และอนาคต มหาวิทยาลัยนเรศวรมีแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากในการนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชั่นมาช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี การสร้างแหล่งรวมนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์สู่ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก 

       นายดิถีชัย ลิมโปดม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งนี้ จึงสะท้อนความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยร่วมดำเนินโครงการ เอ็น ยู มอร์ พลัส ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในชุมชน ปรับตัวได้ทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และพร้อมพัฒนาธุรกิจและชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้มีการผสานเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ และการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา และทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่าง co-learning space สนับสนุน platform ในการเรียนออนไลน์ รวมถึงการนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SME มาแบ่งปันให้กับนิสิต และชุมชน โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันแม่ข่ายของภูมิภาคนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตและชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี เพื่อนำมาสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป 

       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ทั้งมหาวิทยาลัยและธนาคารได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งนวัตกรรม (Innovation Hub) เพื่อมุ่งสร้างให้นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Entrepreneur) ที่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้และส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของชุมชน สังคมภาคเหนือตอนล่างให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น” 

       โครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส (NU MORE+พร้อมให้บริการเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  

       – บัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเข้าอาคาร และบริการทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย และบริการทางการเงิน  

       – แอปพลิเคชั่น เอ็น ยู มอร์ พลัส’ (NU MORE+) ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับบัตรนิสิตช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านบริการทางการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ข้อมูลข่าวสาร การเดินทาง ด้านข้อมูลสุขภาพพร้อมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการร้องทุกข์หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินกับตำรวจโดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านบริการทางการเงินเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ด้านที่พักอาศัย มีระบบจัดการหอพัก ฯลฯ 

       – พื้นที่เพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรีย (Co-learning Space) 

       – แพลตฟอร์มการเรียนรู้บนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น สัมมนาเอสเอ็มอี และบทความของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 

 

6,386 total views, 1 views today